Algemene ledenvergadering

vrijdag 1 februari 2019

De notulen staan onder de foto's.

Notulen algemene ledenvergadering 1 februari 2019

1.   Opening en mededelingen
De (50e) algemene ledenvergadering, die plaatsvindt in het hoofdgebouw van de IJdoornschool, wordt om 19.03 uur door voorzitter Harry Huijkman met een woord van welkom voor alle aanwezigen geopend.
Aanwezig zijn naast de drie bestuursleden 33 leden, verdeeld over lesgroepen: C1: 11; C2: 5; C2-3: 1, C2-4: 1, C3: 12, C4: 2. Tevens aanwezig Fred en Els Blom. Een zeer behoorlijke opkomst.
De mededelingen:
Op de toegezonden agenda zijn abusievelijk de portefeuilles van Bep Hofland en Anita den Otter verwisseld.
Aan de agenda wordt bij punt 14 toegevoegd ‘Enige opmerkingen van de voorzitter’.
Verder werd opnieuw aandacht gevraagd voor het afnemende aantal leden.

2.   Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

3.   Notulen Algemene ledenvergadering 16 februari 2018:
De notulen worden (met behulp van Power Point) punt voor punt behandeld.
Met algemene stemmen worden de notulen akkoord bevonden.

4.   Jaarverslag
Het jaarverslag wordt (eveneens met behulp van Power Point) punt voor punt behandeld.
Roel Bakker merkt op dat bij het aantal deelnemers aan het 50 jarig bestaan feest een fout staat: ‘149’ moet zijn ‘49’. De fout wordt hersteld.
Met algemene stemmen wordt het jaarverslag daarna akkoord bevonden.

5.   Exploitatierekening en begroting
a.   Exploitatierekening 2018:
Opgemerkt wordt dat de contributie 2017 voor de Atletiekunie niet in het verslagjaar 2017 werd betaald. De rekening kregen we eerst begin januari 2018 . Dit betekent dat eigenlijk een bedrag van €. 249,20 van het exploitatieresultaat zou moeten worden afgetrokken voor 2018 maar (alsnog) zou moeten toegevoegd aan 2017.
De exploitatierekening wordt unaniem goedgekeurd.
b.   Begroting 2019:
De begroting wordt unaniem goedgekeurd.

6.   Verslag kascommissie, decharge penningmeester
Loes Bruggeman en Wil Bodaar hebben op vrijdag 18 januari 2019 de stukken over 2018 gecontroleerd en deze werden akkoord bevonden. Aan de penningmeester wordt decharge verleend en zij wordt bedankt voor haar werkzaamheden.

7.   Benoeming nieuwe kascommissie
Loes Bruggeman is aftredend en wordt bedankt voor haar werkzaamheden de afgelopen jaren. Wil Bodaar wordt als zodanig opnieuw benoemd, terwijl Corry Weltevreden benoemd wordt als nieuw lid en Jolanda Bruggeman als reserve lid zal fungeren.
 
8.   Aftreden secretaris en benoeming nieuwe secretaris
Voor deze functie heeft Wies Teepe zich kandidaat gesteld en er zijn geen andere kandidaten. Wies wordt dus bij acclamatie benoemd.

9.   Aftreden penningmeester en benoeming nieuwe penningmeester
Voor deze functie heeft Moni Hoogland zich kandidaat gesteld en er zijn geen andere kandidaten. Moni wordt dus bij acclamatie benoemd.

10. Benoeming bestuurslid met de portefeuille ‘Communicatie’
Voor deze functie heeft Anita den Otter zich kandidaat gesteld en er zijn geen andere kandidaten. Anita wordt dus bij acclamatie benoemd.

11. Benoeming bestuurslid met de portefeuille ‘Website’
Voor deze functie heeft Belinda Steltenpool zich kandidaat gesteld en er zijn geen andere kandidaten. Belinda wordt dus bij acclamatie benoemd.

12. Benoeming (aspirant)bestuurslid met de portefeuille de portefeuille ‘PR, ledenwerving/behoud’
Voor deze functie heeft Bep Hofland zich kandidaat gesteld en er zijn geen andere kandidaten. Bep wordt dus bij acclamatie benoemd.

13. Rondvraag
Marion Wernink:
Vraagt (opnieuw) aandacht voor de slechte hygiëne van de gymzaal.
ANTW.: Blijft een probleem. Er komt per 1 maart een nieuw schoonmaakbedrijf maar met dezelfde werknemers. Bestuur blijft aandringen, maar er zijn geen garanties.
Fred Blom:
Tot wie van de (nieuwe) bestuursleden moeten hij en Stanley zich wenden bij mogelijke calamiteiten, bijvoorbeeld bij onverwacht ziek zijn.
ANTW.: Dat zal Anita den Otter zijn. Na de vergadering zullen telefoonnummers worden uitgewisseld.
Henk Blok:
In de gymzaal is geen AED en die zou er wel moeten zijn.
ANTW.: CCAN kan zich, gelet op de kosten, niet veroorloven er een aan te schaffen. De school staat voor hetzelfde dilemma want het schoolbestuur stelt geen middelen beschikbaar.

14. Enige opmerkingen van de voorzitter
Joop en Gerda,
Afgelopen zomer kwamen jullie met de mededeling om jullie taken als secretaris en penningmeester neer te leggen, mede om gezondheidsredenen en daar hebben we alle begrip voor.
Ruim 50 jaar hebben jullie je ingezet eerst voor de CDGN en daarna de CCAN.
Ja, wat moet er dan gebeuren als 2/3 van het bestuur opstapt? Op zo’n moment krap je je als voorzitter op je hoofd en laat je alle mogelijkheden de revue passeren.
CCAN is toch Joop z’n kindje en kunnen we wel zonder de inzet en precisie van Joop en Gerda?
Vooral jij Joop hebt je als secretaris enorm gekweten van je taak!
Na de bekendmaking aan de leden van jullie opstappen, kwamen er in eerste instantie geen aanmeldingen om de taak van penningmeester en secretaris over te nemen, reden om in een eerste agenda m.b.t. deze jaarvergadering te stellen dat, als er geen kandidaten komen we de club moeten gaan opheffen. Dat doe je niet zomaar daar denk en praat je over. Je peilt hier en daar en dan ontdek je dat de leden toch wel door willen gaan want het is en blijft een fijne, sportieve en gezellige club! Denk daarbij o.a. aan het feestje rondom het 50 jarig bestaan van ons ‘Cluppie’!
Gelukkig stelde Moni Hoogland zich na enige tijd beschikbaar om het penningmeesterschap over te nemen, maar dan nu nog het secretariaat!
Joop had een paar zeer uitgebreide en precieze taakomschrijvingen gemaakt en dat schrok menige kandidaat secretaris af totdat Bep Hofland met het voorstel kwam om een aantal taken van de secretaris onder te brengen bij andere nieuwe bestuursleden en daar hebben we dus vanavond over besloten. Ik noem de namen toch nog maar een keer: Wies Teepe, Anita den Otter, Belinda Steltenpool en Bep Hofland.
Hier ben ik als voorzitter ontzettend blij mee!
En zo gezegd zo gedaan, onze club kan blijven bestaan!
Inmiddels zijn alle dames al druk bezig met het inwerken en de taakverdelingen.
Ik ben wel benieuwd hoe dat zal gaan, als enige man tussen vijf enthousiaste dames als nieuwe bestuursleden. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik al eens in een bestuur heb gezeten als enige man maar dan met elf dames, dus zou dit een makkie moeten zijn. En ook toen ik nog kon meelopen met de Avondvierdaagse was ik meestal de enige man, dus wat dat betreft ben ik min of meer ervaringsdeskundig.
V.w.b. de eerder genoemde taakomschrijvingen heb jij Joop zeer uitgebreide omschrijvingen gemaakt wat er moet gebeuren, dat kan haast niet mis gaan en we weten dat als het nodig is we bij jou terecht kunnen om te vragen hoe het ook weer zat. Maar gezien jouw uitgebreide handleidingen lijkt me dat haast een utopie.

Ja, daar zitten jullie nu, werkloos, hoe voelt dat in de WW?

Op de convocatie voor deze vergadering staat als laatste punt: Ik citeer – Er is dit jaar aansluitend helaas geen ‘gezellig samenzijn’ -.
Elk jaar na de jaarvergadering hadden we ons ‘feestje’, ook daarvoor regelden jullie de zaken, het waren altijd gezellige bijeenkomsten.
Zowel vanuit het nieuwe bestuur als vanuit de leden kwam de opmerking dat we vanavond niet zomaar na de vergadering naar huis wilden gaan. Vanuit een groot respect en waardering naar jullie toe hebben we toch een ‘gezellig samenzijn’.
Jullie hoeven dus niets te doen, laat het allemaal maar over jullie heenkomen en zie dit dan maar als het eerste besluit van het nieuwe bestuur.
Dus: Ga niet weg maar geniet van dit zeer bijzondere samenzijn!

Harry Huijkman, voorzitter.

15. Sluiting
Daarna (om 19.42 uur) sluit voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid en de inzet om deze vergadering geslaagd te laten zijn.
Notulist: Joop Vermeulen, secretaris (1 februari 2019).

B E S L U I T E N L IJ S T

Goedkeuring notulen algemene vergadering van 16 februari 2018.

Goedkeuring Jaarverslag 2018.

Goedkeuring exploitatierekening 2018.

Vaststelling begroting 2019.

Decharge penningmeester voor het gevoerde financiële beleid 2018.

Benoeming leden kascommissie: Loes Bruggeman, Corry Weltevreden en (reserve) Jolanda Bruggeman

Benoeming Wies Teepe als secretaris van de vereniging

Benoeming Moni Hoogland als penningmeester van de vereniging

Benoeming Anita den Otter als bestuurslid van de vereniging

Benoeming Belinda Steltenpool als bestuurslid van de vereniging

Benoeming Bep Hofland als (aspirant) bestuurslid van de vereniging

‘Gezellig samenzijn’
Een grote verrassing voor ons beiden. Het was erg leuk en we hebben het zeer op prijs gesteld. Ook voor de vele lieve woorden en de cadeaus zijn wij iedereen veel, veel dank verschuldigd.
Wij wensen iedereen en natuurlijk ook ons ‘kindje’ CCAN verder heel veel succes en zijn verheugd dat de nieuwe bestuursleden hun schouders eronder zullen zetten.
Gerda en Joop Vermeulen.