Algemene ledenvergadering

vrijdag 16 februari 2018

19.00 u.
Hoofdschool IJdoornschool, Alkmaarstraat 14

          Agenda
1.    Opening en mededelingen
2.    Ingekomen stukken
3.    Notulen algemene vergadering 3 februari 2017
4.    Jaarverslag
5.    Exploitatierekening en begroting
6.    Verslag kascommissie, décharge penningmeester
7     Benoeming nieuwe kascommissie
8.    50 jarig bestaan op 15 oktober 2018
9.    Rondvraag
10.  Sluiting.

Aansluitend ‘gezellig samenzijn’.