ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Algemene ledenvergadering
vrijdag 3 februari 2017

De notulen staan onder de foto's.
Na afloop het 'Gezellig samenzijn' 


Notulen algemene ledenvergadering 3 februari 2017

 1.    Opening en mededelingen
De (48e) algemene vergadering, die plaatsvindt in het hoofdgebouw van de IJdoornschool, wordt om 19.05 uur door voorzitter Harry Huijkman met een woord van welkom voor alle aanwezigen geopend.
Aanwezig zijn naast de drie bestuursleden 32 leden, verdeeld over lesgroepen: C1: 14; C2: 7; C2-4: 1, C3: 10. Lesgroep C4 is niet vertegenwoordigd. Tevens aanwezig Stanley Vijent. Een behoorlijke opkomst.
De mededelingen:
Secretaris vertelt de laatste ontwikkelingen over de verhuizing naar de Alkmaarstraat. Dat zal gebeuren in de voorjaarsvakantie. Deze is twee weken i.p.v. één week waardoor er geen lessen zijn op dinsdag 14 en 21 februari en donderdag 16 en 23 februari. De eerste lessen in de nieuwe school zijn op dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart. Het nieuwe adres is Alkmaarstraat 14, (ingang hoek Beemsterstraat). Het gymlokaal bevindt zich op de eerste verdieping. Beneden is de ‘naschoolse opvang’ en een ‘peuterzaal’. Voor degenen die na de training erg vermoeid zijn, is er een lift. Hoe het precies met het rek gaat waar de matrasjes op liggen, weten we niet. De directeur had toegezegd dat hij zou zorgen dat ook het rek meeverhuist. Zeer merkwaardig is dat we van onze ‘huisbaas’, het stadsdeel Noord’ (en vanaf januari Sportservice van de centrale stad), helemaal niets hebben gehoord over deze verhuizing.

2.    Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

3.    Notulen Algemene ledenvergadering 19 februari 2016:
Er zijn tekstueel geen op- of aanmerkingen en daarna worden de notulen (met behulp van Power Point) punt voor punt behandeld.
Met algemene stemmen worden de notulen akkoord bevonden.

4.    Jaarverslag
Het jaarverslag wordt eveneens met behulp van Power Point punt voor punt behandeld. Aan het eind van de pagina 6 is (tekstverwerkingsfout?) een zin weggevallen:
‘Voor de 3e en 4e dag was de verzorging in handen van Corry Weltevreden, die met behulp van haar zoon de lopers beide dagen twee keer voorzag van koffie (met wat erbij) en frisdrank.’
Bij het punt ‘Conditietest’ doet voorzitter een oproep aan de leden om daaraan toch vooral deel te nemen. De meeste deelnemers (en dat geldt ook voor de ‘Coopertest’) komen van lesgroep C1 en van de andere lesgroepen zijn er altijd maar weinig deelnemers.
Bij het punt ‘Nieuwjaarsborrel’ zegt voorzitter dat dit nu voor de tweede keer werd georganiseerd. Het is beide keren een succes geweest en dit houden we er in.
Als bijlage bij deze notulen wordt een met Power Point vertoond ledenoverzicht per 15 juni 2016 en per 31 december 2016 toegevoegd. Het ledental is in het verslagjaar constant gebleken:


         ULT juni 2016.

ULT december 2016

lesgroep

niet betalend

niet betalend

C1

20

2

19

2

C2

18

1

17

1

C2-4

3

7

C3

19

2

19

C4

13

2

11

1

73

7

73

4

Aantal leden langer dan 5 jaar lid (per 31 december 2016): 48
langer dan 40 jaar:   5
langer dan 30 jaar:   8
langer dan 20 jaar: 15.
De ledenwerving baart toch nog zorgen en op ieder lid wordt een beroep gedaan daaraan mee te werken. Bertus van Rijsewijk merkt op dat in de berichtjes in de Echo en in het Noord-Amsterdams Nieuwsblad vermeld wordt ‘conditietraining voor dames’. Omdat we op de dinsdagavond dames en heren training hebben zou dat ‘dames’ eigenlijk in de toekomst moeten worden weggelaten. Secretaris zal dit opnemen met beide bladen.
Belinda Steltenpool stelt voor op de website het icoon van ‘facebook’ te plaatsen, zodat de website nog meer toegankelijk wordt. Ook hiervoor zal secretaris actie ondernemen.

5.    Exploitatierekening en begroting
a.    Exploitatierekening 2016:
Enkele punten worden nader toegelicht, o.a. het verschil in het bedrag voor de Atletiekunie in 2015 en 2016. In 2015 moest extra bijdrage worden betaald i.v.m. het per 1 januari 2015 ‘inlopen’ vanwege de invoering van jaarlijkse betaling.
Moni Hoogland en Thea Smulders merken op dat de Atletiekunie bij inschrijving voor evenementen nog steeds ‘CDGN’ vermeldt i.p.v. ‘CCAN’. Secretaris zal contact opnemen met de Atletiekunie.
Wil Bodaar vraagt waarom er in 2015 een bedrag voor de Kamer van Koophandel stond van € 477 terwijl er in 2016 geen bedrag staat. Dit was in 2015 eenmalig omdat er een statutenwijziging had plaatsgevonden  (ook kosten notaris).
De exploitatierekening wordt unaniem goedgekeurd.
b.    Begroting 2016:
De begroting wordt unaniem goedgekeurd.
Corry Weltevreden maakt een compliment over de duidelijke presentatie van exploitatierekening en begroting dat door allen met een applaus wordt ondersteund.

6.    Verslag kascommissie, decharge penningmeester
Jolanda Bruggeman (die haar moeder Loes verving) en Belinda Steltenpool hebben op woensdag 18 januari 2017 de stukken over 2016 gecontroleerd en deze werden akkoord bevonden. Aan de penningmeester wordt decharge verleend en zij wordt met applaus bedankt voor haar werkzaamheden.

7.    Benoeming nieuwe kascommissie
Belinda Steltenpool is aftredend en wordt bedankt voor haar werkzaamheden de afgelopen jaren. Loes Bruggeman wordt als zodanig herkozen en Jolanda Bruggeman wordt als nieuw lid van de kascommissie gekozen, terwijl Wil Bodaar gekozen wordt als reserve.

8.    Voorstel contributieverhoging met €. 3,--
De huur van de gymzaal werd altijd achteraf aan het Stadsdeel Noord betaald.
In april werd de huur van augustus t/m december van het voorafgaande jaar in rekening gebracht en in november de huur van januari t/m juli.
De huurinning geschiedt vanaf januari 2017 via de Centrale stad afd. Sportservice en de huur moet nu maandelijks worden betaald (na afloop van elke maand).
Een rekening van €. 660,-- over de maanden augustus t/m december 2016 moest - om dit in te lopen - in januari 2017 worden betaald.
Met €. 3,-- per lid over de drie betaaldata 2017 (februari, mei en oktober) kunnen we dit bedrag compenseren.
Af te wachten is of de huur voor de nieuwe gymzaal, die iets groter is, omhoog zal gaan, terwijl door de afd. Sportservice ‘herijking’ zou plaatsvinden voor alle tarieven 2017/2018 voor alle sportlocaties.
Met algemene stemmen wordt besloten de contributie te verhogen met €. 3,-- met ingang van de contributiebetaling per 15 februari aanstaande
Jos Landvreugd had liever gezien dat de contributie met €. 1,-- per maand was verhoogd, dus €.4,-- i.p.v. €. 3,--.

9.    Rondvraag
Marjon Wernink
Hoe gaat het nu met het niet tijdig betalen van de contributie?
Antwoord: er is een lichte verbetering te bespeuren; het zijn altijd dezelfde leden die achter hun broek moeten worden gezeten.
Thea Smulders
Als de huur van de (nieuwe) gymzaal duurder is omdat deze groter is, kan er dan niet worden uitgekeken naar een andere gymzaal?
Antwoord: dat zal moeilijk gaan want de meeste gymzalen in Noord zijn ’s avonds verhuurd en het is niet waarschijnlijk dat we dan én op de dinsdag- én op de donderdagavond terecht kunnen; bovendien hebben wij hele goede contacten met de IJdoornschool (denk aan het gratis beschikbaar stellen van deze zaal (met beamer).
Roel Bakker
1. Hoe als blijkt dat de huur het nieuwe seizoen sterk zal stijgen?
Antwoord: het bestuur mag statutair dan de contributie verhogen, doch zal toch in dat geval een extra ledenvergadering beleggen.
2. Het niet op tijd betalen van de contributie is soms nog een probleem.
Er ontstaat een discussie met allerlei suggesties.
Antwoord: we zullen het nog even aankijken.

10.  Sluiting
Om 19.50 uur sluit voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid en de inzet om deze vergadering geslaagd te laten zijn

Notulist: Joop Vermeulen, secretaris.

B E S L U I T E N L IJ S T


Goedkeuring notulen algemene vergadering van 19 februari 2016.

Goedkeuring Jaarverslag 2016, behoudens een toevoeging: ‘Voor de 3e en 4e dag was de verzorging in handen van Corry Weltevreden, die met behulp van haar zoon de lopers beide dagen twee keer voorzag van koffie (met wat erbij) en frisdrank.’

Goedkeuring Exploitatierekening 2015

Vaststelling begroting 2016.

Decharge penningmeester voor het gevoerde financiële beleid 2016.

Benoeming kascommissie: Loes Bruggeman en Jolanda Bruggeman, reserve Wil Bodaar

Contact opnemen met Echo en Noord-Amsterdams Nieuwsblad om voortaan alleen maar ‘Conditietraining’ als kop te gebruiken (dames dus weglaten)

Op de website een icoontje toevoegen m.b.t. facebook

Atletiekunie verzoeken overal in de bestanden CDGN te wijzigen in CCAN

Verhoging van de contributie met €. 3,--

Na afloop van de vergadering was er weer een ‘Gezellig samenzijn’. Op een paar leden na bleef iedereen en een vijftal leden kwam iets later.
Ton Bart, Moni Hoogland en Monique van Veldwijk boden hulp, waarvoor hartelijke dank. Harry en ondergetekende hebben een viertal leden gehuldigd die meer dan 5 jaar lid van de vereniging waren:
                                            Lid vanaf
Sam Lee                              31 augustus 2010
Belinda Steltenpool           31 augustus 2010
Rigat Yemane                      6 september 2011
Betty Parke                         19 januari 2012

Ondergetekende werd weer enorm gefêteerd. Prachtige cadeaus, leuke toespraakjes en het lied ‘Tulpen van CCAN’ (86 tulpen door alle aanwezigen persoonlijk overhandigd) was een leuke verrassing, zo ook het T-shirt, met vooral dank aan Moni.
Het was weer een leuke avond.

Joop.