Algemene ledenvergadering

vrijdag 16 februari 2018

Onder de foto's de notulen.

























Notulen algemene ledenvergadering 16 februari 2018

 1.    Opening en mededelingen
De (49e) algemene ledenvergadering, die plaatsvindt in het hoofdgebouw van de IJdoornschool, wordt om 19.03 uur door voorzitter Harry Huijkman met een woord van welkom voor alle aanwezigen geopend.
Aanwezig zijn naast de drie bestuursleden 29 leden, verdeeld over lesgroepen: C1: 13; C2: 4; C2-4: 1, C3: 9, C4: 2. Tevens aanwezig Stanley Vijent, Fred en Els Blom en Erik Vermeulen. Een behoorlijke opkomst.
De mededelingen:
Nadat wat problemen met de laptop waren verholpen (met dank aan één van de toevallig nog aanwezige leerkrachten van de school Roel Bakker en Erik Vermeulen), vroeg Joop de aandacht voor het volgende:
Per eind december bedroeg het ledenaantal 70 een terugval t.o.v. het jaar daarvoor van 3.
Daar MOET iets aan worden gedaan, want we hebben te weinig leden.
Het bestuur roept ALLE leden op te helpen met ledenwerving.

ULT. december 2016                 ULT. december 2017
lesgroep      niet betalend          lesgroep      niet betalend
C1       19       2                          C1       22        1
C2       17       1                          C2       13
C2-4     7                                    C2-4     2
C3       19                                   C3       17
C4       11       1                          C4       16        1
Totaal  73      4                          Totaal  70`       2

51 leden meer dan 5 jaar lid, waarvan
28 langer dan 20 jaar
9 langer dan 30 jaar
5 langer dan 40 jaar

2.    Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

3.    Notulen Algemene ledenvergadering 19 februari 2016:
Tekstueel een enkele opmerking: onderaan pag. 8 staat Betty Parke en dit moet zijn Betty Park. Daarna worden de notulen (met behulp van Power Point) punt voor punt behandeld.
Met algemene stemmen worden de notulen akkoord bevonden.

4.    Jaarverslag
Tekstueel de volgende correcties:
Op pag. 7 aan het eind van ‘Ledental’: ‘Warmoesstraat’ wijzigen in ‘Binnen Bantammerstraat’.
Op pag. 7 bij ‘Avondvierdaagse’ eind vierde zin ‘gebruikelijks’ wijzigen in ‘gebruikelijk’.
Inhoudelijk werd op de volgende punten ingegaan:
Conditietest: de belangstelling is tanende, helaas. Van de donderdag lesgroepen is geen enkele belangstelling, terwijl het aantal deelneemster van de tweede lesgroep op dinsdag zeer miniem is. Ook van de eerste lesgroep blijven enkele leden weg. Het bestuur gaat zich beraden hoe hier nu mee verder.
Coopertest: eigenlijk hetzelfde verhaal.
Verhuizing IJdoornschool naar de Beemsterstraat: de hygiëne laat te wensen over, is eigenlijk erbarmelijk. Het bestuur heeft diverse keren bij Innoord (onze ‘huisbaas’ dit aangekaart, zelfs voorzien van foto’s. Van verbetering is geen sprake. Op dinsdag veegt Moni Hoogland en op donderdag Marion Wernink de zaal aan. Dat is heel lief van ze (en de vergadering beloonde dit met een applaus) maar natuurlijk niet de bedoeling.
De vergadering gaf het bestuur de opdracht opnieuw en met klem Innoord te verzoeken hierin verbetering te brengen.

5.    Exploitatierekening en begroting
a.    Exploitatierekening 2017:
De exploitatierekening wordt unaniem goedgekeurd.
Opgemerkt werd dat de contributie 2017 voor de Atletiekunie niet in het verslagjaar werd betaald. De rekening kregen we eerst begin januari. Dit betekent dat eigenlijk een bedrag van €. 249,20 van het exploitatieresultaat zou moeten worden afgetrokken.
b.    Begroting 2018:
De begroting wordt unaniem goedgekeurd.

6.    Verslag kascommissie, decharge penningmeester
Loes Bruggeman en Jolanda Bruggeman hebben op maandag 5 februari 2018 de stukken over 2017 gecontroleerd en deze werden akkoord bevonden. Aan de penningmeester wordt decharge verleend en zij wordt met applaus bedankt voor haar werkzaamheden.

7.    Benoeming nieuwe kascommissie
Jolanda Bruggeman is aftredend en wordt bedankt voor haar werkzaamheden de afgelopen jaren. Loes Bruggeman wordt als zodanig herkozen en terwijl Wil Bodaar gekozen wordt en Moni Hoogland als reserve.
 
8.    Viering 50 jarig bestaan
Voorstel bestuur:
Datum vrijdagavond  12 oktober 2018
Vertrek 18.00 u.
Events, Broek op Langedijk
Terugkeer ± 23.00  u.
Oud Hollandse spelen, bowlen, eten.
Inbegrepen:
Vervoer per luxe touringcar, ‘borrel’ garnituur, zes consumptiemunten , deelname aan de spelen, bowling, driegangendiner (keuze: vis,vlees,vegetarisch)
Eigen bijdrage per lid min. €. 35,--.
Het voorstel wordt door iedereen positief ontvangen en het bedrag voor de eigen bijdrage wordt niet als een bezwaar gezien.

9.    Rondvraag
Bertus van Rijsewijk
Vraagt in de stukjes in De Echo en het Noord-Amsterdams Nieuwsblad niet meer de nadruk te leggen op alleen maar de damesgroepen. Hij is bereid hiervoor een nieuwe tekst te concipiëren.
Verder stelt hij voor de eerste les op donderdag ook toegankelijk te maken voor heren.
       Bestuur zal de teksten van folders en raambiljetten en ‘wervende stukjes’ in De Echo en het Noord-Amsterdams Nieuwsblad aanpassen.
       Voor wat betreft het tweede voorstel zal het bestuur nagaan of dat tot de mogelijkheid behoort en wenselijk is.
Irene Visser
Vraagt m.b.t. de ledenwerving contact te zoeken met De Echo / Noord-Amsterdams Nieuwsblad voor een interview.
Fia Vlieger
Mogelijk ook AT5 inschakelen
       Bestuur neemt deze suggesties over.
Roel Bakker
Stelt voor indien noodzakelijk de contributie te verhogen met €. 1,--.
Bestuur vraagt de machtiging dat als dat inderdaad nodig is, de contributie per 1 oktober 2018 met €.1 te verhogen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

10.  Sluiting
Om 19.52 uur sluit voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid en de inzet om deze vergadering geslaagd te laten zijn. Moni Hoogland bedankt het bestuur voor hun inzet.

Notulist: Joop Vermeulen, secretaris.

B E S L U I T E N L IJ S T


Alle leden worden opgeroepen mee te werken aan ledenwerving.

Goedkeuring notulen algemene vergadering van 3 februari 2017.

Goedkeuring Jaarverslag 2017, behoudens een tweetal tekstuele aanpassingen.
Opdracht van de leden bij Innoord te protesteren tegen de slechte hygiënische toestand van de gymzaal.
Het bestuur gaat onderzoeken hoe nu verder met de conditietest en Coopertest.

Goedkeuring exploitatierekening 2017.

Vaststelling begroting 2018.

Decharge penningmeester voor het gevoerde financiële beleid 2017.

Benoeming kascommissie: Loes Bruggeman en Wil Bodaar, reserve Monie Hoofgland

Viering 50 jarig bestaan bij Events Broek op Langedijk met een eigen bijdragevan min. €. 35,--.

In de stukjes voor de  Echo en Noord-Amsterdams Nieuwsblad voortaan alleen maar ‘Conditietraining’ als kop te gebruiken (dames dus weglaten).

Het bestuur gaat onderzoeken de eerste lesgroep van de donderdagavond ook ‘gemend’ te laten zijn, dus dames en heren.

Contact op te nemen met AT5.

Verhoging van de contributie met €. 1,-- per 15 oktober 2018 als het bestuur dit noodzakelijk acht.

Na afloop van de vergadering was er weer een ‘Gezellig samenzijn’. Iedereen bleef en een drietal leden kwam iets later.
Harry en ondergetekende hebben een drietal leden gehuldigd die meer dan 5 jaar lid van de vereniging waren:
Stanley Vijent was op 5 september 2018 vijf jaar trainer bij CCAN.
Op 12 september 2018 waren Karin Maaks en Corry Weltevreden vijf jaar lid van CCAN

Ondergetekende werd weer enorm gefêteerd. Prachtige cadeaus, leuke toespraakjes en héél, héél. héél veel snoepjes. Moni had het weer leuk voor elkaar! Hartelijke dank Moni en ook iedereen heel erg bedankt voor de cadeaus, zeer op prijs gesteld.
Het was voor mij weer een leuke avond, maar naar ik begrepen heb ook oor alle aanwezigen.

Joop.